• Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie.

   • Data publikacji strony internetowej: 2020-01-02
   • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-23

   Tu znajdziesz dokument: deklaracja_dostepności.pdf

   STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

   Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

    

   PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

   • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
   • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-02-23

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    

   INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

   • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Lucyna Bielińska
   • e-mail: sekretariat@zkiw1pelplin.pl

    

   Każdy ma prawo:

   • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    

   Żądanie musi zawierać:

   • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
   • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
   • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia
    w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    

   Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu
   w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

   SKARGI I ODWOŁANIA

   Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

   • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1
    w Pelplinie

    

   Burmistrz Miasta i Gminy Pel[lin, jako organ odwoławczy, oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

   Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

   Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

   Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    

   DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

   Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie, ul. Sambora 5A, 83-130 Pelplin.

   ZKiW nr 1 w Pelplinie położony jest w północnej części miasta. Wjazd na teren Szkoły realizowany jest od strony ulicy Sambora a następnie ulicą Osiedle Młodych i Szkolną. Brama wjazdowa zlokalizowana jest w północno-zachodniej części kompleksu szkolnego. Teren należący do ZKiW nr 1 w Pelplinie otoczony jest ogrodzeniem zabezpieczającym kompleks przed nieautoryzowanym wejściem.Swoją siedzibę na terenie kompleksu szkolnego posiadają także inne placówki, takie jak: Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie, Żłobek LOLEK w Pelplinie. Aby wejść do budynku ZKiW nr 1 w Pelplinie nie ma potrzeby pokonywania schodów, istnieje możliwości wjazdu na wózku inwalidzkim (zarówno wejściem głównym jak i wejściem od strony boiska szkolnego). Budynek szkolny posiadają 3 kondygnacje nadziemne. Aby dostać się na wyższe piętra budynku możliwe jest użycie windy zlokalizowanej w centralnej części budynku. Sekretariat jednostki mieści się na parterze budynku głównego, przy ciągu komunikacyjnym łączącym budynek główny szkoły z halą sportową. Budynek posiada windę, jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

   Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

   Budynek szkolny nie jest przystosowany dla osób niesłyszących. Brak pętli indukcyjnych.

   W budynku nie ma oznaczeń alfabetu brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym
   dla osób niewidomych i słabowidzących.

   _________________________________________________________________________

   Deklarację dostępności sporządzono z wykorzystaniem wzoru określonego
   w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającej wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 256 z 12.10.2018, str. 103), zwanej dalej
   „decyzją wykonawczą 2018/1523”

  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
  • Galeria zdjęć

    brak danych